• Sun. May 19th, 2024

“กรมขนส่ง” ขยายเวลายกเว้นฝึกอบรมหลักสูตร TSM วันนี้-30 ธ.ค.66

0 0
Read Time:3 Minute, 28 Second

นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ขบ. ได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 23 พ.ยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 64 เรื่องกำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2564 กำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารและรถบรรทุกในประเทศไทย ต้องจัดให้มีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM) ซึ่งมีหน้าที่หลัก 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการรถ การจัดการผู้ขับรถ การจัดการการเดินรถ การจัดการการบรรทุกและการโดยสาร และการบริหารจัดการ การวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อให้การขนส่งทางถนนมีความปลอดภัย และลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการขนส่งทางถนน

โดยต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM) ของ ขบ. (บุคคลทั่วไปอบรม 18 ชม. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ อบรม 6 ชม. และผู้มีประสบการณ์การบริหารจัดการด้านการขนส่งทางถนน ไม่น้อยกว่า 5 ปี อบรม 6 ชม.) และผ่านการทดสอบในระบบ e-Exam ทั้งนี้เพื่อให้การขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบ ขบ. ได้ขยายเวลาสำหรับผู้มีประสบการณ์เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางถนนไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป ให้ได้รับการยกเว้นการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 ธ.ค. 66

นางสิริรัตน์ กล่าวต่อว่า ผู้มีประสบการณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถยื่นสมัครเข้ารับการทดสอบความรู้พร้อมแนบหลักฐาน ได้แก่ บัตรประชาชน, รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน), หนังสือรับรองการทำงานด้านบริหารจัดการขนส่งทางถนน, หนังสือรับรองบริษัทหรือเอกสารใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ได้ที่ www.tsmthai.com และสามารถจองคิว เพื่อเข้ารับการทดสอบได้ทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th โดยสามารถเลือกเข้ารับการทดสอบ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ ขบ. ได้แจ้งว่าสามารถเข้ารับการทดสอบได้ ณ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก อาคาร 8 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ หากสอบไม่ผ่าน สามารถสอบแก้ตัวได้อีก 2 ครั้ง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สอบไม่ผ่านครั้งแรก

ผู้ประกอบการขนส่งต้องเร่งดำเนินการจัดให้มีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM) ตามกรอบระยะเวลาที่ ขบ. กำหนด ซึ่งกำหนดให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 ในกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (รายใหม่) ได้แก่ รถโดยสารประจำทาง และไม่ประจำทาง (ผู้ขอเป็นนิติบุคคล) ที่มีรถตั้งแต่ 1 คันขึ้นไป รถบรรทุกไม่ประจำทาง และรถโดยสารส่วนบุคคลที่มีรถตั้งแต่ 11 คันขึ้นไป และในกลุ่มผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (รายเดิม) ได้แก่ รถโดยสารประจำทาง หมวด 1 กทม. และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง และหมวด 2 ที่มีรถตั้งแต่ 1 คันขึ้นไป รถโดยสารไม่ประจำทางที่มีรถตั้งแต่ 51 คันขึ้นไป รถบรรทุกไม่ประจำทาง (ที่มีรถขนส่งวัตถุอันตราย) ที่มีรถตั้งแต่ 1 คันขึ้นไป รถบรรทุกไม่ประจำทางที่มีรถตั้งแต่ 101 คันขึ้นไป รถบรรทุกส่วนบุคคล (ที่มีรถขนส่งวัตถุอันตราย) ที่มีรถตั้งแต่ 6 คันขึ้นไป และรถโดยสารและรถบรรทุกส่วนบุคคลที่มีรถตั้งแต่ 101 คันขึ้นไป

นางสิริรัตน์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 ม.คคำพูดจาก เครื่องสล็อต. 67 ในกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (รายใหม่) ได้แก่ รถโดยสารไม่ประจำทาง (ผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา) และรถบรรทุกไม่ประจำทางที่มีรถตั้งแต่ 1 คันขึ้นไป รถโดยสารและรถบรรทุกส่วนบุคคลที่มีรถตั้งแต่ 6 คันขึ้นไป และในกลุ่มผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (รายเดิม) ได้แก่ รถโดยสารประจำทาง หมวด 3 และหมวด 4 กทม. ที่มีรถตั้งแต่ 1 คันขึ้นไป รถโดยสารไม่ประจำทางที่มีรถตั้งแต่ 11-50 คัน รถบรรทุกไม่ประจำทางที่มีรถตั้งแต่ 51 คันขึ้นไป รถโดยสารและรถบรรทุกส่วนบุคคลที่มีรถตั้งแต่ 11 คันขึ้นไป โดยตั้งแต่ 1 ม.ค. 68 รถโดยสารและรถบรรทุก ทุกคันต้องมี TSM ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนส่งมีระบบการบริหารจัดการ และตรวจสอบความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนอย่างยั่งยืน

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin